Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają tryb oraz sposób działalności, prowadzonego przez Spółkę WEBGLOBAL LTD, mieszczącą się przy 590 Kingstone Road, w Londynie, SW20 8DN, Wielka Brytania zarejestrowaną pod numerem TAX ID: 8256680  („Administrator”), serwisu darmoweprezenty.pl („Serwis”).

 2. Regulamin, w szczególności, wskazuje zasady świadczenia usług na rzecz Użytkowników poprzez umożliwienie im promowania stron internetowych, a także szeregu innych czynności ściśle związanych z funkcjonalnością Serwisu.

 3. Dokonanie prawidłowej rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, których Użytkownik obowiązany jest przestrzegać.

 4. Obligatoryjnym warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu jest dysponowanie sprawnym urządzeniem, którego specyfikacja techniczna umożliwia połączenie z siecią Internet (na przykład komputer, telefon, tablet).

§ 2. Definicje

 1. Słowa użyte w Regulaminie oznaczają:

 2. darmoweprezenty.pl / Administrator– właściciel Serwisu - WEBGLOBAL LTD, mieszczącą się przy 590 Kingstone Road, w Londynie, SW20 8DN, Wielka Brytania.

 3. Użytkownik - osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Konto Użytkownika – jest zindywidualizowanym zapisem informatycznym, który zostanie utworzony na rzecz Użytkownika od chwili pierwszego prawidłowego zalogowania na stronie www.darmoweprezenty.pl. Konto Użytkownika umożliwia pełne korzystanie z Serwisu, także gromadzenie informacji na temat czynności przez niego wykonywanych.

§ 3. Proces rejestracji w Serwisie

 1. Za rejestrację w Serwisie, a także korzystanie z jego funkcji nie pobiera się opłaty.

 2. Proces rejestracji wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza, tym samym wskazania wybranego loginu, hasła, adresu e-mail, płci, kraju, a także imienia, nazwiska, numeru telefonu.

 3. Darmoweprezenty.pl zastrzega, iż rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie niezamówionych ofert handlowych, informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda może zostać przez Użytkownika w dowolnej chwili odwołana, jednakże będzie to związane z cofnięciem decyzji o przyznaniu punktów otrzymanych przy rejestracji.

 4. Rejestracji w Serwisie można dokonać wyłącznie z jednego numeru IP dla każdego Użytkownika.

 5. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Konta Użytkownika o dublujących się danych zostaną niezwłocznie usunięte.

§ 4. Punkty

 1. Bezpośrednio po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, nowy Użytkownik otrzymuje punkty, które może wykorzystać w Serwisie.

 2. Bezwzględnie zabrania jakiekolwiek formy obrotu punktami (w szczególności ich sprzedaży) poza Serwisem.

 3. Punkty są przyznawane za wykonanie zadań w Serwisie, zgodnie z zamieszczoną w zakładkach informacją.

 4. Każdy Użytkownik może w ramach działalności Serwisu proponować zadania, którym następnie zostanie nadana odpowiednia punktacja.

 5. Zebrane punkty można wymieniać na określone w Serwisie, wybrane przez Użytkownika ruchomości.

 6. Darmoweprezenty.pl zastrzega, iż zadania, w jakikolwiek niezgodne z obowiązującym prawem, a także mogące naruszać wartości moralne, szerzące nienawiść, rasizm, jak i zarówno ogólnie uznawane za obraźliwe, w jakikolwiek wstrzymujące pracę przeglądarki, niebezpieczne lub kierujące do stron płatnych subskrypcji, zostaną usunięte bez zwrotu punktów przeznaczonych za te zadania.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania, a także usuwania stron Użytkowników, które zawierają materiały reklamowe o tematy podobnej, bądź tożsamej z treścią serwisu darmoweprezenty.pl.

 8. Każdy Użytkownik zobowiązuje do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu strony www.darmoweprezenty.pl.

 9. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy możliwości zaistnienia nieprawidłowości w działaniu strony www.darmoweprezenty.pl, tym samym zobowiązuje się do zaniechania dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

 10. W przypadku wykrycia bądź podejrzenia fikcyjnego Konta Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do jego natychmiastowego usunięcia wraz ze zgromadzoną, w związku z jego posiadaniem, punktacją.

 11. Administrator zastrzega, iż wszelkie czynności w zakresie wymiany punktów nie podlegają reklamacji i nie mogą zostać cofnięte bądź zmienione.

 12. Administrator może w każdej chwili zweryfikować poprawność oraz autentyczność adresu poczty elektronicznej każdego Użytkownika.

 13. W sytuacji, gdy Administrator stwierdzi pozorność danego Konta Użytkownika, może usunąć zebrane na nim punkty i zablokować je do wyjaśnienia sprawy.

 14. Administrator może do chwili całkowitego rozliczenia z wykonywanych przez Użytkowników zadań, a także niezakończonych procesów reklamacyjnych, zawiesić możliwość wymiany punktów.

§ 5. Reklamacje

 1. Każdy Użytkownika może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Serwis.

 2. Celem złożenia reklamacji należy użyć odpowiedniego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu. Reklamacje składane w sposób odmienny od wyżej określonego nie zostaną rozpatrzone.

 3. Administrator zastrzega sobie 30 dniowy termin na rozpatrzenie złożonej reklamacji od dnia jej otrzymania.

 4. Użytkownik może nawiązać kontakt z Administratorem Serwisu w sprawach związanych z jego działaniem wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

 5. Administrator zastrzega, iż wszelkie wątpliwości niezwiązane z reklamacją, działaniem, funkcjonowaniem lub ewentualnymi usterkami Serwisu mogą zostać pozostawione bez odpowiedzi.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio działaniem Serwisu bądź trudnościami z jego funkcjonowaniem.

 2. Administrator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z udostepnieniem przez Użytkownika osobom trzecim swojego loginu czy hasła, a także za straty spowodowane błędami oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się w systemie Użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

 3. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy intepretują bądź korzystają z treści zamieszczonych w Serwisie.

 4. Administrator zastrzega, iż w przypadku jakiejkolwiek ingerencji Użytkownika w już wykonane i zatwierdzone w Serwisie zadanie (w szczególności zmiana zamieszczonego komentarza z pozytywnego na negatywny czy cofnięcie aprobacji danego materiału na stronie www.facebook.com – „odlikowanie”, i tym podobne), trzykrotność otrzymanych punktów zostanie natychmiast cofnięta.

 5. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek materiały, adresy stron internetowych, umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

 6. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień regulaminu, Administrator może bezpowrotnie usunąć jego konto.